Användarvillkor

Demando Recruitment AB, (org. nr 559029­6686) nedan benämnt “Demando”, tillhandahåller en Marknadsplats för Rekryteringar (“Tjänsten”).

I Användarvillkoren, Integritetspolicyn samt eventuella Tilläggsavtal (“Villkoren”) anges de villkor som gäller för Tjänsten.

Genom att registrera ett företagskonto hos Demando (“Kontot”) och acceptera Villkoren blir användaren av detta Konto automatiskt kund (“Företaget”) och bunden av detta avtal. Med “Företaget” avses det registrerade företaget, koncernbolag eller genom ägarstrukturer relaterade bolag.

De som registrerat sig och använder tjänsten för att få anställning eller uppdrag är nedan benämnt “Kandidater” och i samband med registrering godkänner Villkoren.

“Användaren” avser Kandidaten, Företaget eller någon annan som använder Tjänsten och därmed är bunden av Användarvillkoren.

I Avtalet kan Demando, Kandidaten eller Företaget enskilt och bli benämnda “Part” eller “Parterna”.

Allmänt

För att få använda Tjänsten måste du vara 18 år eller äldre, samt ha rätt att ingå ett bindande avtal med Demando. Genom att använda Tjänsten bekräftas att ni är 18 år eller äldre, samt som Företag bekräftas att du har rätt att sluta avtal mellan Demando och Företaget.

Tjänsten

Demando tillhandahåller en förmedlingstjänst där Företag ges möjlighet att kontakta anonyma Kandidater genom förfrågningar. I de fall Kandidater väljer att acceptera en kontaktförfrågan, eller godkänner en av Demando genomförd upplåsning av profilen (Gemensamt kallat för “accepterat förfrågan”) så visas Kandidatens fullständiga profil för Företaget som ges möjlighet att ta vidare dialog för en eventuell anställning.

Rekrytering

Om Företaget, inom 18 månader från dess att förfrågan accepterades av en Kandidat, rekryterar en Kandidat som identifierats genom Tjänsten har Demando rätt att fakturera Företaget enligt gällande Villkor.

Företaget kan, efter individuell bedömning, bli befriad från att betala ersättning till Demando om Företaget haft en aktiv dialog med Kandidaten innan förfrågan accepteras.

Kandidat och Företag är skyldiga att meddela Demando om ett anställnings- eller uppdragsförhållande uppstår. Samma skyldighet föreligger att meddela Demando om ett anställnings- eller uppdragsförhållande uppstår inom 18 månader från dess att en förfrågan accepteras.

Regler för företag

Vid anställning

Vid rekrytering så skall Företaget ska tillhandahålla Kandidatens startdatum för anställning.

Avgifter och betalningsvillkor

Kostnaden per rekrytering är 30 000 SEK eller efter överenskommelse. Kostnaden faktureras Företaget när rekryteringen tillkännagivits av Företag eller Kandidat. Samtliga avgifter är i Svenska kronor och exklusive mervärdesskatt.

Fakturan ska betalas inom 30 dagar från fakturadatum.

I fallet med att användningen av Tjänsten leder till ett konsultuppdrag skall Företaget betala en avgift som motsvarar 10% av den ersättning som ska betalas för konsultuppdraget. Om uppdraget ska ske på löpande räkning skall Företaget delge Demando en uppskattning av den totala ersättningen som uppdraget beräknas uppgå till. Företaget skall betala 10% av den månatliga ersättningen med förfallodag 30 dagar efter att första utbetalning gjorts. Ersättning ska betalas så länge uppdraget pågår. Om Kandidaten arbetar mer eller mindre än den uppskattade ersättningen så skall Företaget utan dröjsmål meddela Demando detta för att kunna anpassa betalningsnivå utifrån de nya kända uppgifterna. I händelse av att ett konsultuppdrag övergår till en anställning, skall Företaget betala en ersättning som motsvarar 20% av den Kandidatens första bruttoårslön. Från denna ersättning ska avräknas de ersättningar som har erlagts Demando under tiden konsultuppdraget pågick. Om dessa ersättningar överstiger den summa som motsvarar Kandidatens första årslön så sker ingen återbetalning.

Framgångsgaranti

Om Kandidaten avslutar anställningen inom 90 dagar räknat från första anställningsdagen så ges Företaget möjlighet att rekrytera en ny Kandidat kostnadsfritt genom Tjänsten så länge det gäller samma tjänst som den som slutade hade.

Framgångsgarantin gäller inte vid uppdrags- eller entreprenadavtal.

Regler för kandidater

Vid anställning

Om Kandidaten fått anställning genom Tjänsten skall startdatum för anställningen meddelas Demando.

Anställningsgåva

Om en Anställningsgåvan ges ut så ansvarar Demando för eventuella arbetsgivaravgifter samt att lämna kontrolluppgift till Skatteverket. Kandidaten är ansvarig för eventuell skatt. I detta fall så sker detta efter 120 dagar från startdatum av anställningen. Genom funktion i Tjänsten så delger Kandidaten nödvändiga personuppgifter för att anställningsgåvan ska kunna levereras.

Om anställningsgåva ges ut och anställningen- eller uppdragsförhållandet upphör inom 120 dagar från startdatum av anställningen så äga Kandidaten ej rätt till den.

Ansvar

Demando ansvarar inte för på Webbplatsen lämnade uppgifter, kontakter och Rekryteringar förmedlade genom Tjänsten. Demando ansvarar inte för några anställnings- eller uppdragsavtal som ingås mellan Kandidat och Företag.

Företaget förbinder sig att tillse att all information som Företaget har om en viss Kandidat omedelbart raderas när det inte behövs för det syfte som det inhämtades eller om Kandidaten eller Demando så begär.

Användarna är ansvariga för all information som kommuniceras eller sprids genom Tjänsten, såsom företagsinformation, profilinformation och meddelanden m.m.

Av Användaren uppladdat eller länkat innehåll måste i tillämpliga delar uppfylla följande:

  • Innehållet inte strider mot svensk lag samt andra tillämpliga lagar eller föreskrifter.
  • Innehållet inte kränker en annan persons eller företags rättigheter, inklusive immateriella rättigheter och privatliv.

Demando ansvarar inte för direkt, indirekt eller annan skada på person eller egendom eller förlust som kan drabba Företaget och dess användare eller tredje man vilken beror på Tjänsten, utnyttjande av eller fel, såsom avbrott, i Tjänsten eller den information som befordras med Tjänsten. Tjänsten tillhandahålls ”som den är” utan några garantier.

Demando tillhandahåller Tjänsten under förutsättningen att Demando kan exkludera alla former för garantier gällande drift, säkerhet och andra förhållanden. Demando tar inget ansvar, och utställer inte några garantier för det resultat som baseras på användningen av Tjänsten, säkerheten av Tjänsten, eller för bemötande av krav till Demando.

Demando ansvarar inte för meddelanden eller konsekvensen av att meddelanden inte kommer fram.

Demando har rätt att begränsa åtkomsten av Tjänsten under kortare tidsintervall för utförande av underhåll och uppdateringar.

Uppsägning av avtal

Avtal löper tillsvidare från och med dagen för godkännande av Avtalet. Parterna äger rätt att säga upp detta Avtal och Tjänsten till omedelbart upphörande. Efter uppsägning av Avtalet fortsätter alltjämt Villkoren gällande avseende tidigare användandet av Tjänsten. Demando äger rätt att avsluta Avtalet om Tjänsten missbrukas, bedömningen av eventuellt missbruk sker ensidigt av Demando.

Personuppgifter och marknadsföring

Demando behandlar personuppgifter om Användaren i samband med användandet av Tjänsten. Personuppgiftsbehandlingen sker enligt Integritetspolicyn.

Ändringar

Ändringar av Villkor kan ske. Om du motsätter dig någon ändring kan du avsluta ditt konto. Din fortsatta användning av Tjänsterna efter att vi publicerat eller skickat ett meddelande om ändringar i dessa villkor betyder att du godkänner de ändrade villkoren.

Påbörjade dialoger mellan Kandidat och Företag påverkas ej av avtalsändringar gällande priser och prismodeller.

Övriga villkor

Överlåtelse

Demando förbehåller sig rätten att helt eller delvis överlåta sina skyldigheter och rättigheter enligt detta Användaravtal till annat företag som helt eller delvis, direkt eller indirekt ägs av Demando eller till tredje part vid verksamhetsöverlåtelse.

Force majeure

Demando har ingen skyldighet för ersättning eller annat ansvar om Demando kan visa att fel eller skada beror på omständighet utanför Demando kontroll som Demando inte skäligen kunde förväntas ha räknat med då avtalet träffades och vars följder Demando inte skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

Tillämplig lag

Om någon del av detta Avtal skulle förklaras ogiltigt, skall resterande delar av detta Avtal fortsatt gälla med full kraft och verkan.

Avtalet skall tolkas i enlighet med och regleras av svensk lag.
Tvist som uppstår ur eller i samband med detta avtalet skall slutligt avgöras i Stockholms tingsrätt, Sverige, som första instans.