Senior systemutvecklare / Technical Lead (CTO)

Game Intelligence AB - Stockholm
Registrera och ansök

Vi söker dig som kan

 • Android
 • Appar
 • Back-end
 • Data science
 • DevOps
 • Front-end
 • Full-stack
 • iOS
 • Test automation

Om rollen

+++ SCROLL DOWN FOR ENGLISH +++

Om Game Intelligence AB
Game Intelligence är en unik startup som grundats och drivs av ledande neurovetare och neuropsykologer från Karolinska Institutet i Stockholm. Med utgångspunkt i de mest vetenskapliga och evidensbaserade psykologiska utvärderingsverktygen, hjälper vi företag att bättre förstå människor, genom att bedöma och synliggöra de kognitiva förmågorna som förklarar mänskligt beteende och prestanda. På så vis kan vi hjälpa våra kunder att drastiskt förbättra rekrytering, såväl som utveckling av individer, ledare, team och organisationer. För testtagaren innebär detta djupare självinsikt och bas för självutveckling och karriärplanering. Kunskapen och verktygen har en stark potential för att ”förbättra världen”. För närvarande utvecklar vi en skalbar nyskapande app för kraftfull kognitiv bedömning och profilering. Visionen är ”en plattform - många applikationer”. På lång sikt kommer plattformen att anpassas till många segment inom företag, sport och utbildning. Vi arbetar för närvarande från ett kontorslandskap med olika lokaler i Stockholm, dock, med ambitioner att flytta till eget kontor.

Senior systemutvecklare och Tech Lead (CTO)
Vi letar efter en nyckelteammedlem som arbetar nära med lednings- och expertteamet för att översätta stora visioner och specifika krav till fysiska app-funktioner. Teamet är under uppbyggnad. Du kommer att leda det tekniska arbetet och kommer att bygga front-end och back-end-lösningar i ett tvärfunktionellt team, och bidrar också till den kreativa och iterativa processen (workshops, UX / UI-feedback, prototyper, etc.) för att validera produkt / marknadshypoteser effektivt. Produkten är i prototypfas och utvecklas snabbt. Dina dagliga uppgifter inkluderar: Kodning, Kodgranskning, Distribution, Automation, Övervakning och underhåll av flera molntjänster. Du kommer gradvis att växa in i rollen som CTO.

Vi letar efter en programutvecklare som
• Har gedigen erfarenhet som full-stack utvecklare
• Har tidigare erfarenhet av en Tech Lead-roll eller ambitioner och kapacitet för samma
• Har stark kommunikationsförmåga
• Är en lagspelare - men tycker om att arbeta självständigt
• Är flytande på svenska och engelska
• Har gedigen erfarenhet av React och Redux
• Har erfarenhet av implementering av backend API-tjänster
• Har erfarenhet av att skriva tester för att verifiera att implementeringen uppfyller kraven
• Har förmågan att skriva ren, modulär och underhållbar kod
• Har en djup känsla för slutanvändarupplevelsen

Som person är du
• Någon som kan och vill göra tydlig skillnad
• En person som är mer motiverad av ansvar, utveckling och att få en andel i ett unikt företag med hög potential snarare än en initial hög lön
• Älskar samarbete (med entreprenörer / designers / utvecklare)
• Är nyfiken och har en drivkraft att lära sig (och dela din kunskap med oss)
• Ett start-up mindset (snabbfotad, kan hantera osäkerhet och lärande genom att misslyckas)
• Driven, resultat- och lösningsorienterad
• Ansvarig, pålitlig, flexibel och snabb
• Tydligt kund- och användarorienterad
• En person med hög noggrannhet och förnuft för detaljer när det behövs
• En person som förstår både teknik och affärer
• En person som förstår och gillar allt som kommer med start-up och entreprenörskap

Några av de tekniker du kommer att arbeta med
• JavaScript
• React
• Redux
• REST
• Node.js / Express / Fastify
• PostgreSQL
• Docker / Docker Swarm
• Linux
• Git
• React Native (framtid)
• iOS / Android-apputveckling (framtid)

Övrigt
• Plats Stockholm, Sverige
• Förmodligen heltidsanställning. Deltid möjligt för rätt person
• Personligt brev är ett plus
• Önskade språk är svenska och engelska. Engelska kan vara tillräckligt för rätt person

Contact
anders.noren@gameintelligence.com (CEO). + 46 70 687 87 14

+++ ENGLISH +++

About Game Intelligence AB
Game Intelligence is a unique startup created and operated by leading neuroscientists and neuropsychologists from Karolinska Institutet in Stockholm. By bringing the most scientifically and evidence-based psychological assessment tools, we help companies to better understand people, by assessing and exposing the cognitive abilities explaining human behavior and performance. This way we can help our customers to drastically improve recruitment as well as development of individuals, leaders, teams, and organizations. The value proposition for the test taker is deeper self, a base for self-development and career planning. The know-how and tools have a strong ”improve the word” potential. Currently we are developing a scalable cutting-edge app for powerful cognitive assessment and profiling. The vision is “one platform – many applications”. In the long run the platform will be adapted to many segments in business, sport and education. We are currently working from shared office space with various locations in Stockholm city, with ambitions to move to own office within a short while.

Senior Software developer and Tech Lead
We are looking for a key team member working closely with the management- and expert team in translating great visions and specific requirements to physical app features and functions. The team is under construction. You will lead the technical work and will be building front-end and back-end solutions in a cross-functional team, also contributing to the creative and iterative process (workshops, UX/UI feedback, prototyping, etc.) to validate product/market hypotheses efficiently. The product is in prototype phase, evolving quickly. Your day-to-day tasks include: Coding, Code reviews, Deployment, Automation, Monitoring and Maintaining multiple cloud services. You will gradually grow into the role as CTO.

We are looking for a software developer who
• Has solid experience as a full-stack developer
• Has previous experience from a Tech Lead role or ambitions and capacity for the same
• Has strong communication skills
• Is a team player – but enjoys working independently
• Is fluent in Swedish and English
• Has solid experience with React and Redux
• Has experience with implementing backend API services
• Has experience with writing tests to verify your implementation fulfills the requirements
• Has the ability to write clean, modular and maintainable code
• Has a deep care for the end-user experience

As a person you are
• Someone that can and want to make a real difference
• A person that is more motivated by responsibility, development and gaining a share of a unique company with high potential rather than an initial high salary
• Love collaboration (with entrepreneurs/designers/developers)
• Is curios and has a drive to learn (also sharing your learnings with us)
• A startup mindset (face-paced, uncertainties & learning by failing)
• Driven, result- and solution oriented
• Responsible, reliable, flexible and fast
• Clearly customer and user oriented
• A person with high accuracy and sense for details when needed
• A person that understand both technology and business
• A person that understands and likes everything that comes with a start-up and entrepreneurship

Some of the technologies you will be working with
• JavaScript
• React
• Redux
• REST
• Node.js / Express / Fastify
• PostgreSQL
• Docker / Docker Swarm
• Linux
• Git
• React Native (future)
• iOS/android app development (future)

Other
• Location Stockholm, Sweden
• Most probably full-time employment. Part-time possible for the right person
• Personal letter is a plus
• Desired languages are Swedish and English. English may be enough for the right person

Contact
anders.noren@gameintelligence.com (CEO). + 46 70 687 87 14

Om Game Intelligence AB

Typ av företag Start-up Konsultbolag
Antal anställda 0-9 anställda
Bransch Analys & Big data HR

Vi hjälper dig förstå och frigöra mänsklig kapacitet och potential, baserat på vetenskap

Game Intelligence is a unique startup created and operated by leading neuroscientists and neuropsychologists from Karolinska Institutet in Stockholm. By bringing the most scientifically and evidence-based psychological assessment tools, we help companies to better understand people, by assessing and exposing the cognitive abilities explaining human behavior and performance. This way we can help our customers to drastically improve recruitment as well as development of individuals, leaders, teams, and organizations. The value proposition for the test taker is deeper self, a base for self-development and career planning. The know-how and tools have a strong ”improve the word” potential. Currently we are developing a scalable cutting-edge app for powerful cognitive assessment and profiling. The vision is “one platform – many applications”. In the long run the platform will be adapted to many segments in business, sport and education. We are currently working from shared office space with various locations in Stockholm city, with ambitions to move to own office within a short while.

Generella förmåner

 • Balans mellan fritid och arbete

 • Centralt kontor

 • Eget ansvar

 • Fast lön

 • Fri tillgång till snacks och annat tilltugg

 • Möjlighet att jobba hemifrån

Demando Demando